Một số hoạt động của nhà trường

                                                                                                   Giờ hoạt động góc

                                                                                                  
                                                                                                                                                                   
                                                                                                  Phát triển vận động cho trẻ

                                                                                                  
 
                                                                                                   

   

                                                                                                  


                                                                                                   Tổng kết năm học 2015-2016

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                               


                                                                                             

                                                                                               Khai giảng năm học 2016-2017